اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر بانه

اخبار ، اطلاعیه ها ، مناقصات و مزایدات

و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند، ( سوره شورا آیه 38)

جلسه روز شنبه ۲۸ اریبهشت

دستورکار جلسه:

بررسی نامه های واصله

 مذاکرات جلسه:

آقای امینی رئیس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران در این ماه پر خیر و برکت، دستورکار جلسه را اعلام کرد که پس از بررسی و تبادل نظر میان اعضاء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 مصوبات:  

۱ نامه شماره ۲۴۹۸۵ ۲۵/۱/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۶۸۰/۳۶۸/۷۷۷ ریال بابت اسکان و پذیرایی و رستوران مهمانان مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ به استناد فاکتورهای ارائه شده توسط هتل هاله بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات مالی با پرداخت مبلغ فوق و واریز به حساب هتل هاله موافقت نمودند. 

۲نامه شماره ۷۶۵۸۷ ۲۱/۱۲/۹۷ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در خصوص نحوه پرداخت یک ماه پاداش شهرداران مطابق ماده ۷ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۹/۳/۷۰ و بند ۶ تبصره ذیل ماده ۳ مصوبه شماره ۵۱۸۹۷/ت/۲۵۵۲۸/ه مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران بررسی و اعضاء با پرداخت یک ماه پاداش به آقای وثوقی شهردار محترم بانه معادل یک ماه حقوق مبنا، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب موافقت نمودند. 

۳ نامه شماره ۲۴۶۱۸ ۲۱/۱/۹۸ شهرداری در خصوص نامه شماره ۲۳۹/۱۵-۴/۱۵۰۳ مورخ ۱۸/۲/۹۸ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه مبنی بر مساعدت و همکاری جهت پرداخت هزینه های پرداخت نشده سومین جشنواره هه لپه رکی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با کمک مالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ( صد میلیون ) ریال موافقت نمودند. 

۴نامه شماره ۲۳۸۷۷ ۱۲/۲/۹۸ شهرداری در خصوص درخواست آقای توفیق افروزی مالک ساختمان واقع در خیابان بیمارستان مبنی بر معافیت ۱۰۰ متر با توجه به معرفی نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بانه بررسی و اعضاء مقرر نمودند که با عنایت به اینکه برابر لایحه یکی از تخفیفات اعمال می گردد و برای نامبرده برابر معرفی نامه بنیاد شهید معافیت ۱۲۰ متر مربع مسکونی و علاوه بر آن ۱۷ % کمیسیون معاملات لحاظ گردیده است لذا معافیت ۱۰۰ متر دیگر فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۵نامه شماره ۲۴۱۷۸- ۱۶/۲/۹۸ شهرداری در خصوص تمدید اجاره نامه و پرداخت اجاره بها واحد مسکونی تحت اجاره آقای دکتر کیوان شمسی سرپرست پزشک قانونی شهرستان بانه به مدت ۲ سال بررسی و اعضاء وفق ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۶نامه شماره ۲۳۶۲۰- ۹/۲/۹۸ شهرداری در خصوص انجام پروژه رنگ آمیزی جداول سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه و واگذاری به پیمانکار واجد شرایط از طریق فراخوان عمومی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات مالی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۷نامه شماره ۲۱۲۲۱- ۲۳/۱۲/۹۷ شهرداری در خصوص خرید نرم افزار سیستم شهرسازی، نوسازی و درآمد از طریق آگهی فراخوان عمومی و با تأمین اعتبار از محل وصول عوارض خودرو توسط شرکت برنده فراخوان بررسی و اعضاء با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند. 

۸نامه شماره ۲۳۹۱۹- ۱۴/۲/۹۸ شهرداری در خصوص واگذاری کلیه واحدهای اداری واقع در طبقات ۷ و ۸ و ۹ مجتمع تجاری بهشت به صورت اجاره با قیمت کارشناسی و به مدت ۲ سال از طریق آگهی مزایده عمومی بررسی و اعضاء برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۹نامه شماره ۲۴۹۷۳- ۲۵/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۲۴۸۱۸ ۲۴/۲/۹۸ مشتمل بر ۴ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور موافقت نمودند.  

۱۰نامه شماره ۲۴۹۸۳- ۲۵/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۲۴۸۲۰ ۲۴/۲/۹۸ مشتمل بر ۱ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیم اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور موافقت نمودند. 

۱۱نامه شماره ۲۴۹۷۱- ۲۵/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۲۴۸۱۷ ۲۴/۲/۹۸ مشتمل بر ۳ ردیف بررسی و اعضاء با تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه مذکور موافقت نمودند. 

۱۲نامه شماره ۲۴۳۷۷- ۱۸/۲/۹۸ شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی شماره ۱۰۵۰۶ ۱۸/۵/۹۷ فی مابین شهرداری بانه و وارثین محمدی موضوع قطعه زمین واقع در ضلع شمالی بلوار ترخان آباد تحت پلاک ۲۸ فرعی از ۱۵-اصلی به مساحت ۳۰۲۷۷ متر مربع بررسی و اعضاء با صورتجلسه توافقی مذکور موافقت نمودند.

۱۳نامه شماره ۲۴۵۸۶- ۲۱/۲/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور آقای فرزاد معرفتی کارگر رسمی در شرف بازنشستگی آن شهرداری به حساب تأمین اجتماعی بررسی و اعضاء با عنایت به نامه شماره ۸۹۵۸/۳۲/۶۵ ۱۸/۲/۹۸ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند. 

۱۴نامه شماره ۲۴۵۸۶- ۲۱/۲/۹۸ شهرداری در خصوص پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور آقای علی قادری کارگر بازنشسته آن شهرداری به حساب تأمین اجتماعی بررسی و اعضاء به استناد بخشنامه ۴۹/۵ با شماره بدهی ۷۰۱۷۴۵۰۱ برابر ضوابط و مقررات قانونی با مورد مذکور موافقت نمودند.

۱۵نامه شماره ۲۴۳۵۰- ۱۸/۲/۹۸ شهرداری در خصوص افزایش کمک هزینه ورزشی و رفاهی کارگران و کارکنان آن شهرداری اعم از رسمی، پیمانی، موقت و فصلی به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و پرداخت آن به صورت ماهانه با توجه به افزایش و نوسان قیمتها در کلیه کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی بررسی و اعضاء با پیشنهاد مذکور و اجرای آن از ابتدای سال جاری ( ۱/۱/۹۸ ) موافقت نمودند.

۱۶نامه شماره ۲۵/۱۴۸۳/۱/۶۵۲۱ – ۲۱/۲/۹۸ فرمانداری در خصوص اعتراض به بند ۲ از مصوبات صورتجلسه شماره ۲ ۷/۲/۹۸ این شورا موضوع کاهش خودیاری از ساکنین محلات جهت بتن ریزی معابر بررسی و اعضاء با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و مراجعات مکرر شهروندان و رسالت شورا به عنوان رابط بین مردم و ادارات با اصلاح مصوبه قبلی به صورت ( اخذ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به ازای هر متر مربع بتن ریزی معابر به عنوان خودیاری از ساکنین محلات و اخذ مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بی بضاعت) موافقت نمودند و امیدوار به موافقت کمیته انطباق مصوبات نیز شدند.

۱۷پیش تفاهم نامه همکاری منعقده فی مابین بانک کشاورزی شعبه شهدا بانه و شهرداری بانه موضوع همکاری در ارائه خدمات بانکی اعم از ارزی و ریالی، مالی و بانکداری به شهرداری با رعایت مقررات جاری بانک و به تناسب تمرکز حسابها نزد شعب بانک بررسی و اعضاء با پیش تفاهم نامه مذکور موافقت نمودند

۱۸-نامه شماره ۲۳۴۸۷- ۸/۲/۹۸ شهرداری در خصوص معافیت خانم پروین محمد امینی تحت پوشش بهزیستی و سرپرست خانوار از پرداخت عوارض پذیره به مبلغ ۱۶۹/۶۶۳/۱۴ ریال بررسی و اعضاء با پرداخت مبلغ مذکور توسط آن شهرداری از محل ماده ۱۷ با رعایت ضوابط و مقررات قانونی موافقت نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با شورای اسلامی شهر بانه

نشانی : بانه – خیابان امام ؛ ساختمان شورای اسلامی شهر بانه– تلفن ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۶ تلفاکس ۰۸۷۳۴۲۵۷۳۲۵ کدپستی ۶۶۹۱۹۱۷۸۵۶
www.shorabaneh.ir
info@shorabaneh.ir
shorabaneh@yahoo.com